Politie & Justitie
 
 
 
 

Voor politie & justitie

Transgenerationeel Georganiseerd Geweld

Het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (KTGG) is al decennia lang als onderzoeksinstelling werkzaam in Nederland binnen de hulpverlening, onder andere met en voor slachtoffers van transgenerationeel georganiseerd geweld. De laatste jaren hebben we toenemend en intensiever contact met collega’s binnen justitie en mensenhandel die geconfronteerd worden met slachtoffers van genoemde mensenhandel en trafficking. Er komt, schokkend genoeg, steeds meer in beeld dat familie van slachtoffers vaak een belangrijke rol hebben in de uitbuiting. Dit kwam aan het licht bij de onderzoeken van Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).


Interdisciplinaire samenwerking

Binnen het KTGG zien we dan ook een groot belang van meer interdisciplinaire samenwerking met mensen binnen justitie en met mensen die werkzaam zijn bij organisaties rondom mensenhandel die hier soms tot hun schrik mee geconfronteerd worden. Niet alleen de praktische omstandigheden zijn complex; waar sprake is van TGG is ook de binnenwereld van slachtoffers uiterst complex. Het gaat namelijk om mensen die al zeer vroeg slachtoffer waren van seksuele uitbuiting en daar ernstig door zijn getraumatiseerd met gefragmenteerde persoonlijkheden tot gevolg. Diagnoses die daar vaak bij horen zijn complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS) of dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Ook binnen de verschillende uittreedprogramma’s voor sekswerkers wordt dit steeds beter herkend. Het is een problematiek die zeker ook voor justitie zeer complex kan zijn. Door de fragmentatie bij slachtoffers kan de hulpvraag of bijvoorbeeld een aangifte zeer ambivalent zijn. Het ene moment wil iemand hulp bij het uittreden uit bijvoorbeeld de prostitutie, om er een dag later weer volledig anders in te staan en aan te geven dat het leven prima is zoals het nu is.

De laatste jaren werken we steeds meer samen met organisaties rond mensenhandel en met stichtingen die prostituees helpen om los te komen uit de prostitutie. We hebben bijscholingen gegeven rond dissociatie en pedo-criminele netwerken bij deze organisaties en verschillende medewerkers beginnen het beeld van DIS beter te herkennen. Het is op zich niet zo vreemd dat slachtoffers die van kinds af aan geprostitueerd en verhandeld zijn, ook in hun volwassen leven nog hetzelfde (dubbel)leven leiden als vrijwel het enige leven dat ze gekend hebben. Wij vermoeden dat er nog een grote groep van deze slachtoffers buiten zicht is van de hulpverlening en nog actief is in de prostitutie en daar uitgebuit worden.

In Nederland is de situatie zo dat er aan de ene kant therapeuten werken met veel kennis rond dissociatie en DIS die zo goed mogelijk slachtoffers met DIS helpen met alle traumata, maar dat deze hulpverleners nauwelijks kennis hebben van mensenhandel of zich realiseren dat de uitbuiting vaak nog actueel is. Aan de andere kant is er binnen de organisaties rond mensenhandel en opsporing veel deskundigheid met betrekking tot mensenhandel, maar weer minder over extreem structureel trauma, desinformatie, misleiding en psychiatrische beelden zoals DIS.

Tegenwoordig komt er ook meer foto- en videomateriaal naar buiten van sadistisch misbruik van baby’s en peuters. Een aanzienlijk deel van het materiaal dat verhandeld wordt op het Darkweb wordt ook geproduceerd in Nederland. Wij wensen dat we meer preventief kunnen werken en eraan bijdragen dat er betere zorg verleend kan worden aan deze slachtoffers en dat er landelijk een gedegen beleid komt op het gebied van TGG. Alleen op die manier kan het transgenerationele patroon doorbroken worden en kunnen deze kinderen een andere toekomst tegemoet gaan. Het KTGG reikt daarom uit naar organisaties rond mensenhandel en wil graag haar expertise bundelen met die van justitie, opsporing en mensenhandel.


Oproep tot expertise bundelen

We doen hierbij dan ook een directe uitnodiging aan zowel werkers binnen justitie en mensenhandel die geconfronteerd worden met slachtoffers met ernstige psychiatrische problematiek, als ook naar collega’s op het gebied van uitstapprogramma’s, om de krachten en expertise te verenigen en samen te gaan werken met specialisten in de hulpverlening op het gebied van dissociatie en structureel vroegkinderlijk trauma.

Slachtoffers van deze zware, georganiseerde pedo-criminaliteit komen veelal en vaak ongezien wel degelijk in de hulpverlening. Maar ook minder zichtbaar voor de hulpverlening in hulpprogramma’s voor slachtoffers van mensenhandel en prostitutie. Aan ons om dit met elkaar zichtbaar te maken en onze kennis te delen en samen op te trekken. Hulpverleners hebben een goede relatie met de professionals rond mensenhandel nodig, zeker bij doorgaand misbruik en uitbuiting, maar andersom ook. Het KTGG biedt dan ook graag haar hulp en expertise aan bij teams die geconfronteerd worden met slachtoffers van trafficking die vanuit hun vroegkinderlijk trauma een meervoudige, gefragmenteerde persoonlijkheid ontwikkeld hebben.

We geven coaching en bijscholing zowel aan individuen als aan teams. Deze sessies worden zeer goed ontvangen. Neem gerust contact op! Wij beantwoorden uw vragen graag.