Onderzoek naar TGG
 
 
 
 

Onderzoek naar TGG

Vervolgonderzoek vanuit het KTGG

Waarom en hoe? Er zijn veel jaren verstreken sinds we de eerste vragenlijsten ingevuld kregen vanuit ons eerste onderzoek al weer enkele jaren geleden. Sindsdien is er heel veel veranderd, maatschappelijk, politiek, wat betreft de hulpverlening, en ook onze kennis van het fenomeen ‘seksueel misbruik binnen een netwerk’ is fors toegenomen. Eerder hebben we jullie op de hoogte gesteld hoe ons idee over de aard en vorm van dit netwerkmisbruik is geëvolueerd naar wat we nu noemen ‘Transgenerationeel Georganiseerd Geweld’ (TGG). Waarbinnen dus ook geritualiseerd misbruik zijn plaats heeft.

Vanwege dit alles, en omdat er op dit moment een andere groep hulpverleners met andere cliënten werkt, vonden wij dat het moment is gekomen opnieuw te proberen een inventarisatie te maken van de grootte en de aard van TGG in Nederland. Ook in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland, is dit recent gedaan.

Zoals jullie weten heeft VPRO Argos radio aan slachtoffers van TGG een vragenlijst voorgelegd. Ook daarom lijkt het ons zinvol nu ook hulpverleners naar hun ervaringen te vragen. We hebben de oorspronkelijke vragenlijsten als uitgangspunt genomen. Deze hebben we in nauw overleg met het Argos-team - waarvoor we hen zeer dankbaar zijn - geactualiseerd.

Ook nu zijn er twee vragenlijsten: een korte, die dient om zicht te krijgen of de hulpverlener past in onze doelgroep (dus of zij/hij ervaring heeft met deze groep cliënten), en een lange. De laatste gaat veel dieper in op die ervaringen. Zodra wij een korte lijst ingevuld ontvangen, beoordelen wij deze en als we besluiten dat de invuller in aanmerking komt om ook de lange lijst voor te leggen, nemen we contact met haar/hem op om te vragen of zij daartoe bereid zijn. Uiteraard wordt bij de verwerking alles volstrekt geanonimiseerd, zodat noch de hulpverlener noch de cliënt(en) herkenbaar zijn.

Hierbij doen wij een dringend beroep op alle hulpverleners, de korte lijst in te vullen. Ook doen we het verzoek om je collega’s die met TGG cliënten werken of hebben gewerkt op deze vragenlijst te attenderen. Tenslotte zouden wij ook alle cliënten die deze Nieuwsbrief krijgen, willen vragen hun behandelaar de lijst te geven met het verzoek deze in te vullen.

Een speciaal verzoek aan mantelzorgers: de vragenlijst is niet voor jullie bedoeld, maar we zouden wel graag ook van jullie een aantal zaken weten: met hoeveel TGG cliënt(en) je werkt en sinds hoe lang; en of deze cliënt(en) ook een hulpverleningscontact hebben. Als dat laatste het geval is, zouden we het zeer op prijs stellen als je die hulpverlener(s) op de hoogte stelt van onze vragenlijst en vraagt of ze deze willen invullen.

Alvast allemaal heel erg bedankt. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht je vragen hebben over het onderzoek dan horen wij dat graag via het contactformulier.